Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

EL CAR S.R.L., având sediul social in Bistrita, Drumul National 17 nr.256, județul Bistrita – Nasaud, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrita Nasaud sub nr.J06/731/1991, având CUI RO564549, asigură dreptul la protecția datelor cu caracter personal, dedicând toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Pentru a aplica prevederile “Regulamentului general privind protecția datelor” societatea EL CAR a numit un Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal, responsabil care se asigură că datele dumneavoastră sunt prelucrate și protejate în conformitate cu prevederile legislației.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail office@elcar.ro sau prin poștă sau curier la adresa Drumul Național 17 nr. 256 localitatea Bistrița județul Bistrița – Năsăud – cu mentiunea: în atenția Responsabilului EL CAR cu protecția datelor.

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Categorii de date cu caracter personal prelucrate de EL CAR

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastră. Primim informații de la dvs in urmatoarele situatii:

 1. Cand te abonezi la newsletter, prin introducerea adresei de e-mail;
 2. Când doriți să faceti o cerere oferta pe site-ul EL CAR, ne transmiteți: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, localitatea și județul dvs;
 3. Când doriți să ne contactați prin intermendiul formularului “Contactați-ne acum”, ne transmiteți: numele și adresa de e-mail.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor dumneavoastră

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

 1. Pentru derularea relației comerciale cu societatea EL CAR
 1. a) Crearea și administrarea contului pe site-ul www.elcar.ro;
 2. b) Cereri de oferta;
 3. c) Expedierea de oferte comerciale, newsletter, etc.

Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între EL CAR și dumneavoastră.

 1. Drepturile dumneavoastră

Ca și persoana vizată, puteți contacta ofițerul / responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind  datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).